Hot Novelette Novel

1
Morning seal|1828
2
Xiao Shengling Jiu|8108
3
Jun Aisheng|3143
4
Eastern imperial edict|6648
5
Jiang Yiyun|3411
6
Bian yanlei|4488
7
Buy a fish shop|4852
8
A Yan a Yan|766
9
Fantasy of Science|3036
10
Author 4ombhe|6483